Wednesday, August 6, 2014

Happy 73th Birthday, Airto Moreira!

TBT: Arnaldo DeSouteiro & Airto Moreira, 1980
(Airto was born on August 5, 1941 in Itaiopolis, Santa Catarina, Brazil)

No comments: